IGNAS VĖGĖLĖ » Publikacijos ir mokslinė veikla
Europos Sąjungos teisės katedra

Publikacijos ir mokslinė veikla

1. Daktaro mokslo laipsnis suteiktas (nostrifikuotas):

2002-05-22

01 S

2. Habilitacijos procedūra atlikta:

2008-07-02

01 S

3. Habilitacinio daktaro mokslo laipsnis suteiktas (nostrifikuotas):

4. Vaidmuo doktorantūros procese:

dėstytojas

mokslinis vadovas/ mokslinis konsultantas

doktorantūros komiteto narys/oponentas

5. Mokslinių tyrimų kryptys: ES teisė; ES vidaus rinkos teisė; ES įmonių teisė; Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; teisės derinimas, vartotojų teisių apsauga, konkurencijos teisė

Mokslinė veikla I

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose

(iki disertacijos gynimo)

 1. Vėgėlė I. Centros byla: kas naujo Europos Bendrijos įmonių steigimosi teisėje? // Jurisprudencija.-Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002, tomas 24(16). P. 17-29.
 2. Vėgėlė I. Europos Sąjungos įmonių teisės unifikavimas ir įmonėms taikytinos teisės problema // Jurisprudencija.-Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2001, tomas 21(13). P. 146-153.
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose

(po disertacijos gynimo)

 1. Vėgėlė, I. Laisvas advokatų judėjimas pagal Europos Bendrijos teisę // Jurisprudencija. 2008, 3(105): 47-53.
 2. Vėgėlė, I. Notarų ir advokatų teisės laikinai ir nuolat teikti paslaugas kitoje nei kilmės valstybėje pagal Europos Bendrijos teisę // Teisė besikeičiančioje Europoje = Law in the changing Europe = Le droit dans Une Europe en changement: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. p. 859-884.
 3. Vėgėlė, I. Draudimas apmokestinti vidaus mokesčiais pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 90-ąjį straipsnį. Jurisprudencija. 2007,  10(100): 41-46.
 4. Vėgėlė, I. Kvalifikacijos pripažinimas įgyvendinant asmenų judėjimo ir paslaugų teikimo laisves. Jurisprudencija. 2007, 9(99): 13-20.
 5. Vėgėlė, I. Nacionalinių teismų teisė ir pareiga kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą. Jurisprudencija. 2007, 7(97): 39-45.
 6. Vėgėlė, I. Primary establishment of companies: revising case law after Überseering. Scientia ivridica. Braga: Livraria Cruz T. LV, N. 305 (Janeiro-Março), 2006, p. 83-103.
 7. Vėgėlė, I. Įmonių steigimosi teisė Europos teisingumo teismo sprendimuose. Jurisprudencija. 2005, 72(64): 11-19.
 8. Vėgėlė, I.; Katuoka, S. Mobility of companies in the EC // First year in the European Union: current legal issues / Latvian Academy of Science; Mykolas Romeris University; Law College. Riga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2005, p. 213-231.
 9. Vėgėlė, I. Darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę Europos Sąjungos teisėje. Jurisprudencija. 2004, 58(50): 105-117.
 10. Vėgėlė, I. Lietuvos Respublikos įmonių teisės derinimas su Europos Bendrijos įmonių teise. Jurisprudencija. 2003, 44(36): 70-78.
Ne disertacijos pagrindu parengtos monografijos ar studijos

(po disertacijos gynimo)

1.  Vėgėlė, I. ES teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas. Vilnius: Registrų centras, 2011. – 512 p.

2.   Katuoka, S.; Kiškis, M.; Pranevičius, G.; Šlapkauskas, V.; Vėgėlė, I. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje: kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. – 495 p.

Kitos monografijos ar studijos (po disertacijos gynimo) Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje. Vilnius: Eugrimas. 2002. – 259 p. ISBN 9955-501-31-6.

Mokslinė veikla II

(Nuo 2006 metų)

Mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose Ar Lietuvoje reikia advokatų? (Delfi.lt; 2012 m. rugsėjo 25 d.); Ar bus kuriamos Jungtinės Europos Valstijos? (Lietuvos žinios; 2012.02.10); Ar dabartinė ES atitinka tėvų įkūrėjų viziją? (Lietuvos žinios; 2012.05.11); EK skundžiamas leidimas Lietuvoje partijoms netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo (Lietuvos rytas; 2012-06-16); EK pradeda išsamų tyrimą, ar teisėtai politinėms partijoms Lietuvoje netaikomos viešųjų pirkimų procedūros (Delfi.lt; 2012-10-01) ir t.t.
Mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsniai ar mokslo darbų analitinės recenzijos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose)
Pranešimai ar plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose
 1. Pranešimas „Europos Sąjungos teisės tyrimai Mykolo Romerio universitete: būklė ir perspektyvos“ SOCIN tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Social Innovations: theoretical and practical insights“, Vilnius, 2012 spalis.
 2. Pranešimas „ES vidaus rinkos teisės evoliucija“ inauguracinėje dvigubo diplomo magistro programos „Europos Sąjungos teisė ir valdymas“ pristatymo konferencijoje, Vilnius, 2011 rugsėjis.
 3. Pranešimas „Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės poveikis užsienio investicijų teisinei aplinkai Lietuvoje“ respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Užsienio investicijų teisinė aplinka Lietuvoje“. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius, 2011 kovas.
 4. Pranešimas „Kompetencijų priskyrimas Europos Sąjungai ir ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę probleminiai aspektai“ mokslinėje konferencijoje „Viešosios teisės tyrimai: būklė ir perspektyvos“. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2011 m. vasaris.
 5. Pranešimas „ES kompetencijos vartotojų apsaugos teisiniame reguliavime“ (angl. – EU Competences in the EU Consumer Protection Law) tarptautiniame moksliniame kongrese „Vartotojų teisių direktyvos projektas“ (angl. – „The Proposal for a Directive on Consumer Rights“). Santjago de Kompostela, Ispanija, 2010 m. gegužės mėn.
 6. Pranešimas „Mokslo ir studijų reforma konstitucinių teisių ir laisvių požiūriu” Lietuvos mokslininkų sąjungos konferencijoje – Lietuvos mokslininkų sąjunga 20 metų, 2009 m. gruodžio mėn.
 7. Pranešimas „Diskriminacijos ir kitų apribojimų draudimas vidaus rinkos laisvėse: vieningo modelio paieška“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje – Europos Sąjunga: teisinės reformos keliu, 2008 m. birželio mėn.
 8. Pranešimas „Nacionalinių teismų ir ES teisminių institucijų bendradarbiavimo teoriniai aspektai ir problemos“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje – Treji Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metai: patirtis ir lūkesčiai, 2007 m. balandžio mėn.
Mokslo šaltinių* publikacijos
Mokslinio teksto vertimai
Periodinių ar vienkartinių mokslo leidinių rengimas ir sudarymas
 1. Vėgėlė, I. (sudaryt.); Daukšienė, I. (sudaryt.). Europos Sąjungos teisė : steigimo sutartys ir svarbiausi vidaus rinkos teisės aktai / sudarytojai Ignas Vėgėlė, Inga Daukšienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2007. 584 p. (Tarptautiniai dokumentai, 7, 1648-4843).
 2. Mesonis, Gediminas (redakt.); Baublys, Linas (recenzent.); Davulis, Tomas (recenzent.); Nekrošius, Vytautas (recenzent.); Vėgėlė, Ignas (recenzent.). Prezidentas valstybinės valdžios institucijų sistemoje. Vilnius: Mes, 2011. 499 p.
Mokslo išteklių publikacijos (mokslinės faksimilės, tipologiniai ir teminiai žemėlapiai, leksikografiniai šaltiniai, moksliniai sisteminiai šaltinių katalogai, terminologijos ir kalbos vartojimo praktikos darbai), mokslo bibliografijos leidiniai, svarbiausi (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektai, išvados ir atsiliepimai dėl teisės aktų projektų ir pan. 1. Dalyvavimas rengiant Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą (Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teisės komiteto pirmininkas). 2007-2009.

2. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, metodika, teismų praktika, biuletenis Nr. 30, 2009. Pastabos ir pasiūlymai.

3. Darbo grupės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo įrengimo Lietuvoje klausimams išnagrinėti narys (2007 m. spalio 12 d. LRV ministro pirmininko potvarkis  Nr. 387).

Dalyvavimas ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai)
 1. Lietuvos Europos teisės asociacijos valdybos narys (nuo 2012 metų);
 2. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teisės komiteto pirmininkas (nuo 2006 metų).
Vadovavimas tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar buvimas jo nariu
 1. Lietuvos-Lenkijos konferencijos „Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje“ vedėjas ir moderatorius (Viešbutis „Artis“, salė „Aida“, Vilnius 2010 m. spalis).
 2. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Treji Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metai: patirtis ir lūkesčiai“ (LR Seimo III rūmai, 2007 m. balandis) vedėjas ir organizacinio komiteto vadovas.
Vadovavimas tarptautinio ar nacionalinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvimas tokio leidinio vyriausiuoju redaktoriumi ar redakcinės kolegijos nariu
Vadovavimas doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai/ habilitacijos komitetui arba buvimas tokios komisijos ar komiteto nariu, buvimas disertacijos oponentu
 1. Deimilė Prapiestytė, VU, oponentas, 2012-10-19.
 2. Ieva Povilaitienė, VU, gynimo tarybos narys, 2012-10-18.
 3. Radvilė Čiricaitė, VU, gynimo tarybos narys, 2012-03-16.
 4. Andrius Mamontovas, MRU, gynimo tarybos narys, 2012-03-01.
 5. Mantas Rimkevičius, VU, gynimo tarybos narys, 2012-02-29.
 6. Olga Petroševičienė, MRU, gynimo tarybos narys, 2011-09-09.
 7. Agnė Rimantė, VU, oponentas,  2010-04-02.
 8. Elzė Matulionytė, VU, oponentas, 2009-04-24.
 9. Marius Jakutavičius, VU, gynimo tarybos narys, 2009-02-26.

10.  Salvija Kavalnė, MRU, gynimo tarybos pirmininkas, 2009-06-12.

11.  Loreta Šaltinytė, MRU, gynimo tarybos pirmininkas, 2009-06-17.

12.  Raimundas Moisejevas, MRU, gynimo tarybos narys,  2009-06-19.

13.  Andželika Banevičienė, MRU, gynimo tarybos narys, 2009-12-17.

14.  Virginijus Bitė, MRU, gynimo tarybos narys, 2009-12-01.

15.  Stasys Drazdauskas, VU, gynimo tarybos narys, 2008-06-06.

16.  Laurynas Biekša, MRU, oponentas, 2008-11-21.

17.  Irmantas Jarukaitis, VU, gynimo tarybos narys,  2008-03-07.

18.  Arūnas Molis,  VU, gynimo tarybos narys, 2008-03-21.

19.  Skirmantė Klumbytė, MRU, gynimo tarybos narys, 2007-12-14.

20.  Rytis Krasauskas, MRU, gynimo tarybos narys, 2007-09-07.

21.  Inga Daukšienė, MRU, gynimo tarybos narys, 2007-05-21.

22.  Darius Sauliūnas, MRU, gynimo tarybos pirmininkas, 2007-04-20.

23.  Danguolė Bublienė, VU, gynimo tarybos narys, 2007-03-30.

Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas)
 1. Europos Komisijos finansuojamas projektas „Tarpdisciplininės lyginamosios Rusijos ir Kinijos ekonominės teisės globalioje ekonomikoje doktorantūros programos (RUCHIN) kūrimas, Nr. 2010 – 3514 / 001-001, 2011-2012 metai. Vykdytojas.
 2. Projektas „Galimybių studijos dėl tarpdisciplininės Lyginamosios teisės jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas“ projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-025, 2011-2012 metai. Rengėjas ir vykdytojas.
 3. Jungtinės magistrantūros studijų programos kartu su Bordeaux IV (Monteskje) universitetu (Prancūzija) „Europos Sąjungos teisė ir valdymas“ (programa veikianti), 2010-2011 metai. Rengėjas ir vykdytojas;
 4. Projektas „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072, 2010 metai. Vykdytojas.
Dalyvavimas kituose mokslo projektuose 1. Apskrito stalo diskusija „Teisės principai, vertybės ir žmogaus teisės“, 2011.03.24 Mykolo Romerio universitetas. Moderatorius

2. Projektas ,,Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vartotojų teisių direktyvos galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“. Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-01-002. 2009-2010 metai. Vykdytojas.
3. PHARE programos projektas Nr. 2003/004-341.06.01.02 “Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos administracinių gebėjimų stiprinimas bei visuomeninių vartotojų organizacijų veiklos skatinimas”. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2003.004-341.06.01.01.0006. Vykdytojas: nesąžiningų sutarčių sąlygų ir vartotojų skundų nagrinėjimo ekspertas. 2005 – 2006 metai.
4. Monnet projektas, European Module, 2001-2006 metai. Europos Sąjungos materialinės teisės modulis. Vykdytojas

Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse
 1. „Lygiateisiškumas Europos Sąjungoje, 2012“, ERA, Trier (Vokietija), 2012 m. rugsėjis . Klausytojas.
 2. „Kasmetinis ES teisės seminaras, 2010“, ERA, Trier (Vokietija), 2010 m. gegužės mėn. 3-4 d. . Klausytojas.
 3. „European and International Uniform Law“, The European Legal Forum, Florencija (Italija), 2007 m. spalio 26-27 d.. Klausytojas.
 4. Stažuotė Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, 2009 m. gegužės 11-16 d.
 5. Stažuotė Europos Parlamente, 2006 m. spalio 8 – 14 d., Briuselis (Belgija).
Dalyvavimas mokslinių mainų programose
 1. Dalyvavimas pagal Erasmus mainų programą: Santjago de Kompostela universitetas (Ispanija), 2010 m. gegužės 26-30 d.
Parengti vadovėliai aukštosioms mokykloms, mokomosios knygos ar metodinės priemonės
 1. Monkevičius, E.; Miškinis, A.; Meškys, L.; Vėgėlė, I.; Murauskaitė A. „Aplinkosaugos teisė“, vadovėlis. Justitia, 2011. ISBN 978-9955-616-63-4.
 2. Vėgėlė, I.; Daukšienė, I. „Europos Sąjungos teisė“, nuotolinis kursas publikuotas internete. Mykolo Romerio universitetas, 2007.
Vadovavimas doktorantams
 1. Raimundas Moisejevas, MRU, mokslinis vadovas,  2004-2006, apginta.
 2. Agnė Vaitkevičiūtė, MRU, mokslinis vadovas, 2006-2010, apginta.
 3. Vitalija Tamavičiūtė, MRU, mokslinis vadovas, 2006-2012, apginta.
 4. Eglė Kybartienė, MRU, mokslinis vadovas, 2006-……..
 5. Ieva Navickaitė-Sakalauskienė, MRU, mokslinis vadovas, 2008-……..
Jungtinis vadovavimas doktorantams (pvz., co-direction, co-tutelle ir pan.)
 1. Inese Druviete, Latvijos valstybinis universitetas, antrasis oficialusis skaitytojas, 2012-03-23.
Doktorantūros studijų dalykų rengimas ir dėstymas
 1. Europos Sąjungos teisė. Doktorantūros programos rengimas, egzaminų komisijos narys, pirmininkas.
 2. Įmonių teisinis reguliavimas Europos Sąjungos teisėje. Doktorantūros programos rengimas, egzaminų komisijos narys, pirmininkas.
Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms
Viešų paskaitų ciklo skaitymas 1.  Viešosios paskaitos Vartotojų teisių apsaugos tema LR teismų teisėjams, paskaitos skaitomos kelerius metus iš eilės Teisėjų mokymo centre, pvz., Teisėjų mokymo centras, 2008 m. rugsėjo 10-12 d. (programos kodas VT-3); Teisėjų mokymo centras, 2009 m. gruodžio 7-9 d.; ir t.t.

2.  Paskaitos Europos Sąjungos materialinės teisės tema LR teismų teisėjams, advokatams, pavyzdžiui, Teisėjų mokymo centre 2008 m. balandžio mėn. 10 dieną.

Internetinių mokslo sklaidos šaltinių sukūrimas, jų priežiūra, reguliari mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.

Dalyvavimas Žinių radijo laidose (Raktas, Dienos klausimas ir pan.), Lietuvos radijo laidose (ryto ratas ir pan.), pasisakymai žiniasklaidos priemonėse: lrytas.lt, Delfi.lt ir pan.

Stipendijos (grant‘ai) moksliniams tyrimams, mokslinei stažuotei

Dalyvavimas vykdant ūkio subjektų užsakymus taikomiesiems moksliniams tyrimams

1. Lietuvos advokatūros egzaminų komisijos narys (2008-10-06 LR Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-381) – nuolatinis dalyvavimas Advokatūros egzaminuose.